Przedstawienie obiektu budowlanego – opis.

Książka obiektu budowlanego to zbiór dokumentów eksploatacji oraz zdarzeń zachodzących w czasie użytkowania obiektu budowlanego. Książka obiektu budowlanego to zeszyt – z reguły gotowy – opracowany zgodnie z wzorem ujętym w załączniku do rozporządzenia, w formacie A4, ze stosownymi rubrykami do tworzenia wymaganego typu wpisów, w którym zapisuje się następujące po sobie zdarzenia i czynności zw. z eksploatacją obiektu. Do tak prowadzonej książki dołącza się, jako zintegrowaną część – stosowne dokumenty: protokoły, projekty, ekspertyzy i inne dokumenty, potwierdzające konieczność dokonania danej czynności i późniejsze jej dokonanie, sposób oraz zakres.

Książka obiektu budowlanego ma byćprowadzona oraz przechowywana przez właściciela obiektu, przez cały czas istnienia obiektu budowlanego.

rysunek techniczny pewnego nieznanego obiektu

Autor: Damir Kovacec
Źródło: http://www.flickr.com

Z obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego wyłączona jest pewna grupa obiektów, m.in.: domy jednorodzinne, zabudowa zagrodowa czy letniskowa itd. Dla różnych obiektów inżynieryjnych zamiast książki obiektu budowlanego mogą być prowadzone inne typy ksiąg ich eksploatacji, na przykład książka książka budowlana wrocław obiektu mostowego, dziennik objazdu dróg itd. Zakładane i prowadzone są zgodnie z określonymi przepisami (np.

Czy zaciekawiła Cię moja strona (http://www.aleklima.pl/klimatyzatory/lg/klimatyzatory-nascienne-lg/klimatyzatory-nascienne-lg-deluxe)? Szalenie mi przyjemnie. Fantastycznie będzie, jeśli stracisz jeszcze sekundę, by wystawić swoją ocenę.

na podstawie ustawy o drogach publicznych). Założenie książki obiektu budowlanego winno nastąpić wraz z chwilą rozpoczęcia użytkowania danego obiektu budowlanego (). Dla każdego obiektu budowlanego należy założyć odrębny zeszyt, na przykład jeżeli na jednej nieruchomości zbudowano 3 obiekty mieszkalne stanowiące jedną wspólnotę mieszkaniową, powinny zostać założone 3 odrębne zeszyty – po jednej dla każdego budynku.

Do założonego zeszytu obiektu budowlanego dołącza się dokumenty dotyczące budowy, ma być przekazana właścicielowi bądź zarządcy po zakończeniu budowy.

Wpisy w książce obiektu budowlanego wpisywać może wyłącznie osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę. Zamiana osoby upoważnionej do robienia wpisów winna być też odnotowana w tym samym zeszycie.

Obecnie nie ma jakichkolwiek wymagań lub uprawnień wobec osób dokonujących wpisów. Prowadzona książka obiektu budowlanego, wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami, winna być ciągle dostępna u właściciela albo zarządcy. Kontroling prowadzenia i prawidłowości mogą kontrolować organy nadzoru budowlanego (poznaj więcej). Książka obiektu budowlanego jest więc kontynuacją dziennika budowy jak i poprzednikiem dla ewentualnego dziennika rozbiórki. Dokumenty te w całości ukazują cały okres istnienia obiektu.